Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Quản lý danh mục Sản phẩm hàng hóa

Quan ly danh muc

Từ cửa sổ phần mềm, chạy “3. Quản lý Chứng từ  -> 1. Xuất bán buôn”
Màn hình hiện ra như sau:

Đây là màn hình chính của chức năng Xuất bán buôn. Từ mành hình này, bạn có thể thực hiện được các chức năng quản lý:

Tìm kiếm hóa đơn theo khoản ngày. Gõ vào khoảng ngày cần tìm và ấn nút “Tìm hóa đơn”

    Để hiện chi tiết hàng hóa trong hóa đơn, bạn kích chọn vào mục “Hiện chi tiêt”

Lọc dữ liệu: ngay bên dưới tên cột (ví dụ: khách hàng, mã phiếu…) là các ô để lọc dữ liệu, bạn có thể gõ vào nội dung muốn lọc.

Viết hóa đơn mới: từ màn hình danh sách hóa đơn, bạn kích chuột vào nút “Thêm mới”, màn hình hiện ra như sau:

Ý nghĩa các mục:

  • Chi nhánh: hóa đơn được viết cho chi nhánh nào (nếu công ty có nhiều chi nhánh)
  • Ngày: là ngày của hóa đơn, mặc định là ngày hiện tại
  • Loại tiền: loại tiền sử dụng trong hóa đơn, mặc định là VNĐ
  • Mã hóa đơn: nếu để trắng, phần mềm sẽ tự động sinh mã hóa đơn khi bạn lưu.
  • Khách hàng: người mua hàng. Bạn gõ mã khách hàng hoặc tên vào, phần mềm sẽ tự tìm các khách hàng phù hợp (trong tên hoặc mã có ký tự bạn gõ vào) và hiện ra 1 danh sách, bạn sử dụng nút mũi tên lên (UP) hoặc mũi tên xuống (DOWN) trên bàn phím để di chuyển trên danh sách, sau đó ấn phím ENTER để chọn.

+ Bạn có thể chọn khách hàng bằng cách: ấn vào nút ba chấm (…) sau ô mã khách hàng

Cửa sổ tìm khách hàng sẽ hiện lên để bạn tìm và chọn, như sau:

Để chọn khách hàng, bạn kích chuột vào liên kết “Chọn” ở đầu mỗi hàng.

Mã vạch: Khi bạn cần bán hàng bằng mã vạch, bạn kích chuột vào ô mã vạch, sau đó quét mã vạch vào (từ máy quét), gõ vào số lượng cần bán ở ô Số lượng, sau đó ấn phím Enter.

Bạn có thể thực hiện tìm mã hàng như hình dưới:

Danh sách hàng hóa. Bên dưới ô mã vạch là danh sách hàng hóa bán ra, để đưa hàng hóa vào đây bạn có thể thực hiện:

Bán bằng mã vạch theo cách trên

Bạn kích chuột vào ô mã hàng, sau đó gõ mã hàng, , phần mềm sẽ tự tìm các sản phầm phù hợp (trong tên hoặc mã có ký tự bạn gõ vào) và hiện ra 1 danh sách, bạn sử dụng nút mũi tên lên (UP) hoặc mũi tên xuống (DOWN) trên bàn phím để di chuyển trên danh sách, sau đó ấn phím ENTER để chọn.

Cửa sổ tìm hàng hóa sẽ hiện lên để bạn tìm và chọn hàng háo.
Sau khi tìm được hàng hóa, bạn có thể điều chỉnh lại các thông số về: đơn vị quy đổi, số lượng xuất bán, đơn giá, chiết khấu….
Sau khi chọn đủ, đúng hàng hóa cần bán, bạn ấn vào nút Lưu
Sau khi lưu, bạn có thể in hóa đơn bằng cách ấn vào nút In, màn hình in hóa đơn

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHỨNG TỪ KHÁC, THỰC HIỆN TƯƠNG TỰ