Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Các chức năng Quản lý chứng từ

Chung tu

Đây là các chức năng cho phép bạn thực hiện các nghiệp vụ Xuât, Nhập, Thu, Chi hàng ngày.
Có 11 loại chứng từ, xem danh sách trong phần “Các chức năng của phần mềm”
Các chức năng thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1: Chạy chức năng -> sẽ xuất hiện danh sách chứng từ tương ứng với chức năng bạn chạy
Bước 2: Quản lý dữ liệu
Với mỗi loại chứng từ bạn đều có thể thực hiện các thao tác:

  1. Lọc dữ liệu: lọc các thông tin dựa trên các tiêu chí của danh mục
  2. Thêm mới: Viết chứng từ mới
  3. Sửa: sửa thông tin về chứng từ đã có
  4. In chứng từ
  5. Xóa: xóa 1 hoặc nhiều chứng từ

Bước 3: Kết thúc

Menu Quản lý chứng từ bao gồm các chức năng sau:

1. Xuất bán buôn
2. Xuất bán lẻ bằng mã vạch
3. Nhập hàng từ nhà cung cấp
4. Phiếu Thu
5. Phiếu Chi
6. Nhập hàng khách trả lại
7. Xuất trả nhà cung cấp
8. Báo giá
9. Đơn đặt hàng
10. Nhập hàng tồn đầu kỳ
11. Nhập công nợ đầu kỳ