Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Quản lý danh mục Khu vực

Quan ly danh muc

Chức năng này cho phép bạn quản lý danh mục Khu vực Khách hàng hoặc Nhà cung cấp.

Từ cửa sổ phần mềm, chạy “2. Quản lý danh mục -> 1. Khu vực”
Màn hình hiện ra như sau:

Danh sach khu vuc

Đây là màn hình chính của chức năng Quản lý danh mục Khu vực. Từ mành hình này, bạn có thể thực hiện được các chức năng quản lý:

Lọc dữ liệu: ngay bên dưới tên cột (ví dụ: mã, tên, mô tả) là các ô để lọc dữ liệu, bạn có thể gõ vào nội dung muốn lọc, ví dụ: lọc các khu vực mà trong mã có chữ H, màn hình hiện ra như sau:

Khu vuc Lọc dữ liệu

Thêm mới: Kích chuột vào nút Them moi trên màn hình, sẽ hiện ra như sau:

Thêm mới khu vực

Điền đầy đủ các thông tin, sau đó ấn vào nút : , phần mềm sẽ lưu lại dữ liệu và quay về danh sách khu vực.
Nếu không muốn lưu, ấn chuột vào nút
- Sửa thông tin: từ màn hình danh sách khu vực, để sửa thông tin về khu vực nào, bạn kích chuột vào liên kết sửa ở đầu hàng của khu vực đó, màn hình sẽ hiện ra như sau:

Sua khu vục

Điều chỉnh lại thông tin, sau đó ấn nút Lưu khu vực

- Xóa Khu vực

Để xóa Khu vực, bạn thực hiện:
+ Chọn khu vực cần xóa bằng cách tích chọn vào ô chọn ở đầu mỗi dòng

Xóa khu vực

+ Kích chuột vào nút  trên thanh công cụ
Phần mềm sẽ hỏi “Bạn có muốn xóa các bản ghi đã chọn không”, nếu vẫn muốn xóa ấn vào nút “OK”, nếu không muốn xóa ấn vào nút “Cancel”