Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Quản lý danh mục Nhóm khách hàng

Quan ly danh muc

Chức năng này cho phép bạn quản lý danh mục nhóm khách hàng hoặc nhà cung cấp. Việc phân nhóm sẽ thuận lợi cho việc quản lý và theo dõi tình hình kinh doanh sau này của bạn.

Từ cửa sổ phần mềm, chạy “2. Quản lý danh mục -> 2. Nhóm khách hàng”
Màn hình hiện ra như sau:

Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Đây là màn hình chính của chức năng Quản lý danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp. Từ mành hình này, bạn có thể thực hiện được các chức năng quản lý:

Lọc dữ liệu: ngay bên dưới tên cột (ví dụ: mã, tên, mô tả) là các ô để lọc dữ liệu, bạn có thể gõ vào nội dung muốn lọc, ví dụ: lọc các khu vực mà trong mã có chữ S, màn hình hiện ra như sau:

Lọc nhóm

Thêm mới: Kích chuột vào nút Them moi trên màn hình, sẽ hiện ra như sau:

Thêm

Điền đầy đủ các thông tin, sau đó ấn vào nút : , phần mềm sẽ lưu lại dữ liệu và quay về danh sách nhóm khách hàng, nhà cung cấp.
Nếu không muốn lưu, ấn chuột vào nút
- Sửa thông tin: từ màn hình danh sách khu vực, để sửa thông tin về khu vực nào, bạn kích chuột vào liên kết sửa ở đầu hàng của khu vực đó, màn hình sẽ hiện ra như sau:

Sửa

Điều chỉnh lại thông tin, sau đó ấn nút Lưu khu vực

- Xóa:

Để xóa nhóm khách hàng, nhà cung cấp, bạn thực hiện:
+ Chọn nhóm cần xóa bằng cách tích chọn vào ô tích ở đầu dòng của nhóm đó:

Xóa

+ Kích chuột vào nút  trên thanh công cụ
Phần mềm sẽ hỏi “Bạn có muốn xóa các bản ghi đã chọn không”, nếu vẫn muốn xóa ấn vào nút “OK”, nếu không muốn xóa ấn vào nút “Cancel”