Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Quản lý danh mục Sản phẩm hàng hóa

Quan ly danh muc

Từ cửa sổ phần mềm, chạy “2. Quản lý danh mục -> 7. Sản phẩm / Hàng hóa”
Màn hình hiện ra như sau:

Đây là màn hình chính của chức năng Quản lý danh mục Sản phẩm, hàng hóa. Từ mành hình này, bạn có thể thực hiện được các chức năng quản lý:

Lọc dữ liệu: ngay bên dưới tên cột (ví dụ: mã hàng, tên hàng) là các ô để lọc dữ liệu, bạn có thể gõ vào nội dung muốn lọc, ví dụ: lọc các sản phẩm mà trong mã có chữ số 24, màn hình hiện ra như sau:

Thêm mới: Kích chuột vào nút Them moi trên màn hình, sẽ hiện ra như sau:

Điền đầy đủ các thông tin, sau đó ấn vào nút : , phần mềm sẽ lưu lại dữ liệu và quay về danh sách hàng hóa.
Nếu không muốn lưu, ấn chuột vào nút
- Sửa thông tin hàng hóa: từ màn hình danh sách hàng hóa, để sửa sản phẩm nào, bạn kích chuột vào liên kết sửa ở đầu hàng của sản phẩm đó, màn hình sẽ hiện ra như sau:

Điều chỉnh lại thông tin, sau đó ấn nút Lưu khu vực

- Xóa sản phẩm, hàng hóa

Để xóa sản phẩm hàng hóa, bạn thực hiện:
+ Chọn sản phẩm cần xóa bằng cách tích chọn vào sản phẩm đó

+ Kích chuột vào nút  trên thanh công cụ
Phần mềm sẽ hỏi “Bạn có muốn xóa các bản ghi đã chọn không”, nếu vẫn muốn xóa ấn vào nút “OK”, nếu không muốn xóa ấn vào nút “Cancel”

Các chức năng quản lý danh muc khác cũng thực hiện tương tự.