Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Các chức năng Quản lý danh mục

Quan ly danh muc

Đây là các chức năng cho phép bạn nhập dữ liệu ban đầu của phần mềm.
Các chức năng quản lý danh mục thực hiện tưng tự như nhau theo quy trình sau:
Bước 1: Chạy chức năng -> sẽ xuất hiện danh sách dữ liệu tương ứng với chức năng bạn chạy
Bước 2: Quản lý dữ liệu
Với mỗi danh mục bạn đều có thể thực hiện các thao tác:

  1. Lọc dữ liệu: lọc các thông tin dựa trên các tiêu chí của danh mục
  2. Thêm mới: thêm dữ liệu mới vào danh mục
  3. Sửa: sửa thông tin về danh mục đã có
  4. Xóa: xóa 1 hoặc nhiều danh mục (chỉ xóa được nếu như dữ liệu xóa chưa được sử dụng)

Bước 3: Kết thúc

Các chức năng Quản lý danh mục gồm:

1. Khu vực
2. Nhóm khách hàng
3. Khách hàng
4. Nhà Cung cấp
5. Ngành hàng
6. Nhóm hàng hóa
7. Sản phẩm / Hàng hóa
8. Đơn vị quy đổi
9. Nhân viên quản lý
10. Nội dung thu chi
11. Loại tiền tệ
12. Tỷ giá ngoại tệ