Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Đăng xuất

Ý nghĩa: Kết thúc phiên làm việc hiện tại, sau khi Đăng xuất, để tiếp tục sử dụng, bạn cần đăng nhập lại vào hệ thống.

Thực hiện:

Từ thực đơn của hệ thống, chạy: 1-Hệ thống --> 1-Đăng xuất
.