Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online
Người dùng

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép quản lý thông tin về người sử dụng. Mỗi người sử dụng phần mềm là một nhân viên của đơn vị sử dụng, có tài khoản để đăng nhập sử dụng các chức năng của mRIC-Online.

Để tạo 1 người dùng, bạn cần tọa nhân viên quản lý (vào mục 2. Quản lý danh mục -> 9. Nhân viên quản lý)
Thực hiện:

1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 6- Người dùng, màn hình hiện ra như sau:

Danh sach nguoi dung

- Sửa thông tin người dùng: kích vào liên kết "Sửa" tương ứng, màn hình hiện ra như sau:

Sua thong tin nguoi dung

+ Mật khẩu: nếu không thay đổi thì để trống

+ Nhóm quyền: để phân quyền cho nhân viên, bạn chọn nhóm quyền mà nhân viên đó làm việc, nhân viên thuộc nhóm quyền nào sẽ được sử dụng các chức năng đã phân cho nhóm quyền đó ( xem lại trong 5. Nhóm người dùng)

+ Ấn nút "Lưu" để thay đổi.