Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online
Thiết lập thông tin cá nhân

Ý nghĩa: Chức năng này cho phép người thay đổi một số thông số khi sử dụng phần mềm cho phù hợp với việc sử dụng của mình.
Thực hiện:

1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 4- Thiết lập cá nhân, màn hình hiện ra như sau:

Thong tin ca nhan

Trong đó:

- Ảnh nền: cho phép người dùng đưa lên máy chủ 1 ảnh làm ảnh nên của phần mềm khi chạy

- Phân trang: cho phép phân trang đối với các danh sách (ví dụ: danh sách hàng hóa, khách hàng...)

2. Bạn nhập vào các thông tin phù hợp, sau đó ấn mút "Lưu" để thay đổi.