Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Các chức năng Hệ thống

Menu Hệ thống

Bao gồm:

1. Đăng xuất

2. Đổi mật khẩu

3. Thông tin sử dụng

4. Thiết lập cá nhân

5. Nhóm người dùng

6. Người dùng