Hướng dẫn sử dụng mRIC - Online

Bắt đầu sử dụng phần mềm

Mở trình duyệt (nên dùng firefox 6.0 trở lên),
Gõ vào địa chỉ của mRIC-Online: http://qlbh.ric.vn hoặc http://quanlybanhang.ric.vn

Màn hình trước khi đăng nhập (trang chủ)

Trang chủ

Để sử dụng mRIC-Online, cần có 1 tài khoản để đăng nhập.

  1. Nếu chưa có tài khoản, kích chuột vào liên kết “Đăng ký”
  2. Nếu đã có tài khoản, bạn gõ vào tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó kích chuột vào nút “Đăng nhập”
  3. Nếu quên mật khẩu, kích chuột vào mục “Quên mật khẩu” để nhận lại mật khẩu

Màn hình sau khi đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình của mRIC-Online hiện ra như sau:

Sau khi login

  1. Để bắt đầu sử dụng các chức năng của mRIC-Online, kích chuột vào nút “Chạy phần mềm”
  2. Để kết thúc làm việc, kích chuột vào nút “Kết thúc làm việc”
  3. Để góp ý với RIC, bạn gõ nội dung vào mục “Nội dung”, sau đó kích chuột vào nút “Gửi ý kiến”.
Màn hình chính của phần mềm

Từ màn hình sau khi đăng nhập, bạn kích chuột vào nút “Chạy phần mềm”, màn hình chính của phần mềm hiện ra như sau:
Màn hình chính

  1. Để quay về trang chủ, bạn kích chuột vào logo “mRIC-Online” ở góc trên bên trái màn hình.
  2. Để chạy các chức năng của phần mềm, bạn kích chuột vào mục tương ứng trên thực đơn, thực đơn sẽ có các mục nhỏ hơn.

Ví dụ: thực đơn “3. Quản lý chứng từ”, gồm các thực đơn nhỏ hơn như sau

: